Testování statistických hypotéz

Každý správný výzkum začíná vymezením výzkumného problému – toho, co bude práce zkoumat. Nerozesílejte dotazník před tím, než si tohle vyjasníte!

Obvykle formulujeme jednu hlavní výzkumnou otázku. K ní je možné stanovit dílčí výzkumné otázky.

Příklad:

Hlavní výzkumná otázka: Jak často sportují účastnící kurzu Zdravá výživa?

Dílčí otázky:

1. Sportuji více muži nebo ženy?

2. Existuje závislost mezi sportovní aktivitou a hmotností účastníků kurzu?

Častou chybou, které se dopouštějí studenti je, že výzkumnou otázku definují příliš obecně, například: Problematika sportu, Spokojenost žen apod.

Na výzkumné otázky navazují hypotézy. Zatímco výzkumná otázka je formulována jako otázka, hypotéza je oznamovací veta. Hypotéza odpovídá na výzkumnou otázku, respektive vyslovuje v ní předpokládanou odpověď.

Příklad:

Hypotéza 1: Muži sportují častěji než ženy.

Hypotéza 2: Existuje závislost mezi hmotností a počtem hodin strávených sportem

Hypotézy potvrdíme nebo vyvrátíme na základě statistického testování hypotéz. Se vším Vám rád pomohu.