Statistické zpracování dat do diplomové práce

Studenti se na nás nejčastěji obracejí se žádosti o pomoc se statistickým zpracováním dat do bakalářské, diplomové nebo dizertační práce. Nabízíme kompletní zpracování praktické části práce, která se zabývá verifikací hypotéz. Pomůžeme vám se správnou formulaci hypotéz, otestujeme hypotézy, ověříme předpoklady, zformulujeme závěry a připravíme přehledné tabulky a grafy.

Ukázka:

Tématem ukázkové diplomové práce je spokojenost lidí se zaměstnáním. V následující tabulce můžeme vidět ukázku dat.

Jakmile obdržíme data, vždy je přehledně graficky zpracujeme. Na grafu níže je zobrazeno procentuální zastoupení jednotlivých stupňů vzdělání.

Následně otestujeme formulované hypotézy. Příkladem může být:

Hypotéza 1: Lidé s vyšším vzděláním jsou ve svém zaměstnání spokojenější. Hypotézy ověříme vhodnými statistickými testy a interpretujeme výsledky.

Pro otestování četnosti hodnot – počtu spokojených/nespokojených respondentů dle vzdělání – použijeme Chí-kvadrát test.

 

S čím Vám můžeme pomoci:

Statistické zpracování dat v Excelu

Statistické zpracování experimentálních dat

Statistické vyhodnocení dat z dotazníku

Statistická analýza vícerozměrných dat

Statistické zpracování a interpretace dat

Statistické vyhodnocení hypotéz

Zpracování statistických dat Praha, Brno…