Statistické vyhodnocení dotazníku

Máte vyplněné dotazníky a neumíte je statisticky zpracovat? Nevíte jak vyhodnotit papírové dotazníky? Data z dotazníků Vám graficky zpracujeme, vymyslíme a taky ověříme statistické hypotézy. Použité statistické testy vám srozumitelně vysvětlíme.

Jak může vypadat zpracování dat z dotazníkového šetření:

Pro vyhodnocení dat z dotazníku se často používá tzv. kontingenční tabulka. Slouží k přehlednému zobrazení vzájemného vztahu dvou údajů (získaných ze dvou různých otázek). Řádky odpovídají jednomu ze znaků (jedné otázce) a sloupce druhému.

V Excelu kontingenční tabulku přidáme na kartě Vložení. Označíme data a vybereme kontingenční tabulku. Výsledná tabulka pak bude vypadat následovně:

Jednotlivé buňky zobrazují četnosti (počty) proměnných. Mužů se středoškolským vzděláním je 16, vysokoškolské vzdělání má 8 mužů. Šest žen vystudovalo střední školu a 15 vysokou školu. V posledním sloupci a řádku je vypočítán celkový součet.  Celkem je v našich datech 24 mužů a 21 žen, 22 osob se středoškolským vzděláním a 23 s vysokoškolským. Dohromady 45 osob.

V kontingenční tabulce lze zobrazit i jiné hodnoty než počet – například i průměr, medián, rozdíl.

Pomocí sloupcového grafu můžeme hodnoty z kontingenční tabulky graficky zobrazit. V Excelu graf přidáme pomocí záložky Vložení. Nejprve označíme tabulku dat a následně vybereme sloupcový graf. Na ose x vidíme pohlaví a na ose y počet lidí s příslušným vzděláním.

Na grafu vidíme 4 sloupce. Modré zobrazují počty pro muže a oranžové pro ženy. První 2 sloupce jsou pro osoby se středoškolským vzděláním a druhé dva pro vysokoškolské vzdělání. První sloupec například zobrazuje na ose y hodnotu 16, čili že 16 mužů má středoškolské vzdělání.

Kdybysme potřebovali otestovat, zda jsou rozdíly ve vzdělání mužů a žen i statisticky významné, mohli bysme použít např. Chí-kvadrát test dobré shody.