Biostatistika

Biostatistika je vědní obor na pomezí statistiky a biologie. Jedná se o aplikaci statistických metod pro řešení biologických a klinických problémů. Řada vědeckých časopisů dnes nepřijme k publikaci experimentální výsledky bez jejich statistického zpracování. Nabízíme profesionální statistické zpracování vašich biologických dat pro publikaci nebo vědecký grant.

Mezi naše klienty patří například:

Nemocnice a výzkumné ústavy provádějící klinické studie

Farmaceutické společnosti

Lékaři řešící své disertační práce a granty

Typické úlohy z biostatiky, které řešíme:

Popis cílové populace – popis sledovaných znaků cílové populace. Nejčastěji se jedná o sumarizaci datového vzorku

Srovnání skupin – testování hypotéz o sledovaných veličinách

Regresní a korelační analýza – zkoumání závislostí mezi veličinami, cílem je odhalení případné společné tendence ve výskytu jednotlivých hodnot těchto znaků.